Privacy and Cookie Policy

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) จึงจัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศ”) เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยประกาศฉบับนี้จะครอบคลุมถึงท่านซึ่งเป็น ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

นิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล”
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว”
หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
“ฐานทางกฎหมาย”
หมายถึง เหตุที่กฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
“คุกกี้ (Cookies)”
หมายถึง ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ใช้สำหรับทำหน้าที่เก็บข้อมูลการใช้เว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต โดยบริษัทอาจเก็บข้อมูลดังกล่าวจากคุกกี้ (Cookies) เพื่อดำเนินการให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท
“เว็บไซต์”
หมายถึง เว็บไซต์ที่บริษัทใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและให้รวมถึงเว็บไซต์อื่น ซึ่งบริษัทอาจจัดทำขึ้นในอนาคต

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจะเก็บรวบรวมจากการใช้งานเว็บไซต์จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • — ข้อมูลคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) เป็นต้น
 • — ข้อมูลการติดต่อและข้อความที่ติดต่อ เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทผ่านกล่องข้อความ “Contact Us” บนหน้าเว็บไซต์

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมดังต่อไปนี้

 • — จากตัวท่านเอง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงกล่องข้อความ “Contact Us” บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

➤ ข้อมูลคุกกี้ (Cookies)

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นหรือบริษัทในเครือในกลุ่มอื่นหรือบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ให้บริการในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมตามประเภทของคุกกี้ดังต่อไปนี้

ประเภทของคุกกี้ ชื่อคุกกี้ วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม หมดอายุ
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies) _gid บริษัทจัดเก็บคุกกี้ประเภทนี้เพื่อจะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาข้อมูล เนื้อหาของสินค้าหรือบริการและเว็บไซต์ ให้มีคุณภาพที่ดีและมีความเหมาะสมมากขึ้น บริษัทจัดเก็บคุกกี้ประเภทนี้เพื่อใช้จดจำข้อมูลของท่านผ่านทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์รวมถึงในการเข้าชมเว็บไซต์ครั้งต่อไป โดยบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บคุกกี้ประเภทนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ความยินยอมให้ติดตั้งคุกกี้ประเภทนี้ ทางบริษัทจะไม่สามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูล เนื้อหาของสินค้าหรือบริการและเว็บไซต์ได้ 2 ปี
_gid 24 ชั่วโมง
_ga_V65T7QMPP5 2 ปี

➤ ข้อมูลการติดต่อและข้อความที่ติดต่อ

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการบริหารจัดการเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อของท่านและข้อความที่ท่านติดต่อเข้ามายังบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • — เพื่อติดต่อกลับท่านในการให้ข้อมูลที่ท่านร้องขอผ่านช่องทางเว็บไซต์ รวมไปถึงการตอบข้อสอบถามของท่านเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือเรื่องอื่นใด ซึ่งท่านได้สอบถามเข้ามายังบริษัทผ่านช่องทางเว็บไซต์ ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านร้องขอ โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นหรือบริษัทในเครือในกลุ่มอื่นเพื่อการตอบกลับท่านอย่างมีประสิทธิภาพ
 • — เพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นของท่านที่มีต่อสินค้า หรือบริการของบริษัท มาพัฒนาและปรับปรุงสินค้าหรือการให้บริการของบริษัท

ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

➤ ข้อมูลคุกกี้ (Cookies)

การที่ท่านไม่ให้ความยินยอมในการติดตั้งคุกกี้หรือปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภท อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ และอาจทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานในบางส่วนของเว็บไซต์นี้ได้

➤ ข้อมูลการติดต่อและข้อความที่ติดต่อ

การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นบางประการแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถติดต่อท่านกลับได้ หรือไม่สามารถตอบกลับคำถามของท่านหรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนตามที่ท่านร้องขอ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี แก่บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลหรือองค์กรดังต่อไปนี้

 • — ผู้ให้บริการและตัวแทนที่บริษัทว่าจ้าง เช่น ผู้ให้บริการด้านระบบไอทีหรือฐานข้อมูล ผู้ให้บริการวิเคราะห์ประสบการณ์ ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้ง่ายและมีความสะดวก เป็นต้น
 • — บริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น หรือบริษัทในเครือในกลุ่ม รวมถึงผู้ให้บริการและตัวแทนที่บริษัทแม่หรือบริษัทในเครือในกลุ่มว่าจ้าง เช่น ผู้ให้บริการด้านระบบไอทีหรือฐานข้อมูล ผู้ให้บริการวิเคราะห์ประสบการณ์ ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

➤ ข้อมูลคุกกี้ (Cookies)

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของประกาศฉบับนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ

➤ ข้อมูลการติดต่อและข้อความที่ติดต่อ

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน [2 ปี] นับจากวันที่ท่านได้ส่งข้อมูลมายังบริษัทผ่านกล่องข้อความ “Contact Us” บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนอาจถูกเก็บรักษาเกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นสำหรับการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และการปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อกล่าวหาที่มีต่อบริษัท โดยในกรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาตลอดระยะเวลาที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว และหรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

สิทธิของท่านในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ ดังนี้

 1. สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้ โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องสมบูรณ์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กระทำก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมนั้น
 2. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทให้แก่ท่านได้
 3. สิทธิร้องขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมิสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นหรือตัวท่านเองได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย
 4. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย
 5. สิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย
 6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย
 7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้
 8. สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทหรือพนักงานหรือผู้รับจ้างของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งการใช้สิทธิดังกล่าวแก่บริษัทได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อมูลการติดต่อของบริษัทซึ่งอยู่ด้านล่างนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่อาจทำตามคำขอของท่านได้ บริษัทจะอธิบายเหตุผลของการปฏิเสธไปพร้อมกับคำตอบสนองดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามสมควร โดยประกาศฉบับนี้ได้รับการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุดในวันที่ [15 มิถุนายน 2565]

ข้อมูลและช่องทางการติดต่อของบริษัท

บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: 2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์ อาคาร เอ ชั้น 4 ถนน บางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์: (0) 2751-9610-7
อีเมล์: pdpa@mth.co.th