Dairy, Beverages and Breweries

เครื่องดื่ม

กระบวนการผลิตในอุสาหกรรมเครื่องดื่มใช้ทั้งพลังงานความร้อนและเย็นอย่างมหาศาล แต่ละกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการหล่อเย็นหลังจากการทำพาสเจอไรซ์หรือการหล่อเย็นของเครื่อมดื่มอัดแก๊สจำเป็นต้องใช้พลังงานที่ส่งไปยังระบบต่างกัน

มาเยคาว่าสามารถส่งพลังงานไปยังกระบวนการผลิตแต่ละระบบโดยคำนึงกระบวนการผลิตที่ประหยัดพลังงานและทำให้โรงงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม น้ำจำนวนมากถูกใช้ในการหล่อเย็นหลังจากกระบวนฆ่าเชื้อการพาสเจอไรซ์ ดังนั้นการลดการใช้น้ำจึงเป็นโจทย์สำคัญอย่างหนึ่ง เราจึงได้ร่วมมือกันกับลูกค้าในการแก้ปัญหาและหาวิธีต่างๆขึ้นมา เช่น กระบวนการทำความเย็นแบบดูดซึม (adsorption chiller) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยประหยัดการใช้น้ำโดยใช้สารทำความเย็นจากธรรมชาติ โดยการใช้ประโยชน์จากความร้อนที่เหลือทิ้งจากการพาสเจอไรซ์

ผลิตภัณฑ์จากนม

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากนมจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพที่ดีเพื่อให้คุณภาพของสินค้าดีเยี่ยมและมีความปลอดภัยก่อนส่งถึงมือลูกค้า
มาเยคาว่าได้ร่วมมือกับลูกค้าในอุตสาหกรรมจากนมในการออกแบบไลน์ผลิตตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้ามาจนถึงการผลิตและส่งออก โดยคำนึงถึงหลักการ “การควบคุมอุณหภูมิ” และ “การประหยัดพลังงาน” การที่จะได้ผลผลิตที่สูงนั้นจะต้องควบคุมอุณหภูมิและเงื่อนไขในการผลิตให้เหมาะสมซึ่งทำได้โดยการใช้เทคโนโลยีและความรู้เฉพาะของมาเยคาว่า

สุราและเบียร์

โรงกลั่นสุราทุกๆโรงมุ่งมั่นในการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซ CO2 ซึ่งมาเยคาว่าก็เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในจุดนั้น