Frozen Food

มาเยคาว่ามุ่งมั่นที่จะแบ่งตลาดอาหารแบ่งออกเป็น 4 สาขาได้แก่ อุปกรณ์การผลิต, วัตถุดิบ, การแปรรูป และการจัดการความร้อน วิศวกรของมาเยคาว่าได้ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมระบายความร้อนในการความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันกับลูกค้ามาอย่างยาวนาน

ที่โรงงานแปรรูปอาหารเรายินดีนำเสนอเครื่องจักรกลอัตโนมัติ และระบบประหยัดพลังงานรวมกับเทคโนโลยี FMS วิศวกรรมการผลิตเทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลและวิศวกรรมความร้อน ซึ่งมาเยคาว่าได้พัฒนาการผลิตคอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสมและรองรับในแต่ละภาคอุตสาหกรรม

ในกระบวนการขั้นต้นของการแปรรูป ปลา/เนื้อ มาเยคาว่าได้พัฒนาหุ่นยนต์แปรรูปเนื้อสัตว์ อาทิเช่น เครื่องแยกกระดูกส่วนขาของไก่และหมู เครื่องแยกชิ้นส่วนไก่ครึ่งตัวบน เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพและถูกสุขอนามัย เราได้จัดหาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเหล่านี้ให้กับลูกค้าจำนวนมากทั่วโลก

การจัดการความร้อนมีส่วนทำให้คุณภาพและรสชาติของอาหารแตกต่างกันมาก เราจัดทำตู้แช่แข็งและเครื่องละลาย ในสายการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิตสำหรับกระบวนการต่าง ๆ เช่น การจัดเตรียมวัสดุ การละลาย การให้ความร้อน การทำความเย็น การแช่แข็ง การบรรจุหีบห่อลงกล่อง และการจัดเก็บผลิตภัณฑ์